We cover credibility!

Select office:

Certifikácia manažérskych systémov

Certifikačný orgán QSCert® poskytuje:

CERTIFIKÁCIU MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV:

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu Vášho manažérskeho systému je postup veľmi jednoduchý:

 • Vyplňte „Žiadosť o ponuku“
 • na základe vyplnenej ŽOC Vám vypracujeme návrh Cenovej ponuky (CP)
 • po akceptovaní (podpísaní) CP z Vašej strany Vám pripravíme návrh zmluvy o certifikácii
 • Po podpísaní „Zmluvy o certifikácii“ oboma zmluvnými stranami sa zmluva stáva platnou a záväznou – „Zmluva o certifikácii“ sa podpisuje na dobu 3 rokov (platnosť Certifikátu je tiež 3 roky)
 • Počas 3 rokov platnosti „Zmluvy o certifikácii“ vykonáme 1 certifikačný audit a 2 kontrolné audity (pozri nižšie)


Z pohľadu certifikačného orgánu má proces certifikácie manažérskych systémov tieto fázy:

 • Prípravná fáza
 • Certifikačný audit – 1. stupeň
 • Certifikačný audit – 2. stupeň
 • Udelenie certifikátu

Prípravná fáza
Prípravná fáza je fáza zahŕňajúca prípravu auditu. Certifikačný orgán deleguje audítorský tím. Za nadštandardné vykonanie auditu je zodpovedný audítorský tím.

Certifikačný audit – 1. stupeň
Certifikačný audit – 1. etapa sa vykonáva s cieľom získať dostatok informácií a overiť, že boli aplikované základné požiadavky na správnu funkciu systému manažérstva. Vedúci audítor overuje spôsobilosť dokumentácie týkajúcej sa požiadaviek príslušných noriem a predpisov.

Certifikačný audit – 2. stupeň
2.stupňový certifikačný audit sa uskutoční u klienta a jednotlivých pracovísk, ktoré sú predmetom auditu podľa požiadaviek klienta uvedených v zmluve. Proces výkonu auditu pozostáva z týchto fáz:

 • príprava (program) – vedúci audítor vypracuje program s časovým harmonogramom a požiadavkami na účasť jednotlivých kompetentných osôb
 • realizácia – proces výkonu auditu
 • záver – na záverečnom stretnutí so zástupcami vedenia certifikačnej organizácie audítorský tím zhodnotí proces auditu a určí termíny na odstránenie nezhôd.
 • hodnotenie – výstupným dokumentom z certifikačného auditu je správa z certifikačného auditu. Správu vypracúva vedúci audítor, ktorý zodpovedá aj za jej úplnosť a presnosť. Vedúci audítor je povinný po osobnej konzultácii do správy zapracovať všetky pripomienky audítorov a technických expertov, ktorí sa auditu zúčastnili.

Udelenie certifikátu

Ak riaditeľ certifikačného orgánu nezistí žiadne závažné skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zisteniami vedúceho audítora uvedenými v správe o certifikačnom audite a návrhu vedúceho audítora na udelenie certifikátu, vydá k vyjadreniu vedúceho audítora súhlasné stanovisko a udelí certifikát.

Kontrolné audity

Certifikačný orgán QSCert vykonáva kontrolné audity raz ročne počas platnosti vydaného certifikátu. Kontrolné audity sa vykonávajú a dokumentujú analogickým spôsobom ako certifikačný audit. Vedúci audítor vypracuje správu o kontrolnom audite.

Prevod akreditovanej certifikácie

Prevod akreditovanej certifikácie znamená ocenenie existujúceho a platného certifikátu systému manažérstva udeleného iným akreditovaným certifikačným orgánom pre účely udelenia certifikátu spoločnosťou QSCert.