We cover credibility!

Select office:

QS 10006

Norma QS 10006 „Manažérstvo kvality v projektoch“ bola inšpirovaná medzinárodnou normou ISO 10006 „Návod pre systém manažérstva kvality v projektoch“. Keďže norma ISO 10006 poskytuje všeobecný návod a princípy manažérstva kvality v projektoch a nie je určená na certifikáciu, odborníci v spoločnosti QSCert vytvorili normu QS 10006, ktorá obsahuje stručné a jasné požiadavky na zavedenie a certifikáciu systému manažérstva kvality v projektoch.

Norma QS 10006 je vhodná pre projektové organizácie všetkých typov a veľkostí, bez ohľadu na predmet činnosti (napr. spoločnosti stavebné, IT, konštrukčné, architektonické, developerské, eurofondové, eventové a pod.).

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality v projektoch podľa QS 10006 prináša nasledovné benefity:

– systematický prístup k definovaniu, plánovaniu, riadeniu a vyhodnocovaniu projektov

– uvedomenie si zainteresovaných strán a zabezpečenie manažovania ich požiadaviek

– systematický prístup k manažovaniu zmien v projektoch

– interné audity a zlepšovanie systému manažérstva kvality v projektoch

– zlepšenie vnímania organizácie zamestnancami

Kľúčové aspekty normy QS 10006

– nastavenie systému manažérstva kvality v projektoch

– definovanie projektu

– plánovanie projektu

– riadenie projektu

– hodnotenie výkonnosti systému manažérstva kvality v projektoch

– zlepšovanie

QS 10006 certifikát

VZOR: Certifikát QS 10006

Certifikačná známka QS 10006

Certifikačná známka QS 10006