We cover credibility!

Select office:

Štátna správa

SNAS – Slovenská národná akreditačná služba

www.snas.sk

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) je štátna príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. SNAS plní funkciu národného akreditačného orgánu na Slovensku.

Slovenská národná akreditačná služba akredituje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, slovenskými technickými normami, medzinárodnými technickými normami ISO/IEC, normami Európskej únie a dokumentmi medzinárodných a regionálnych organizácií, najmä Európskou organizáciou pre spoluprácu v akreditácii (EA), medzinárodnou globálnou organizáciou na spoluprácu pri akreditácii laboratórií (ILAC), medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a predpismi OECD o správnej laboratórnej praxi..

 

CAI – Czech Accreditation Institute

www.cai.cz

The Czech Accreditation Institute, Public Service Company, National Accreditation Body, was established by the Government of the CzechRepublic. It provides services to state and private organizations in all fields of accreditation in conformity with valid legal regulations. The principle of a uniform European accreditation system, formed by national accreditation bodies working in conformity with uniform rules and performing accreditation according to defined internationally recognized standards, is based on the EU position as defined in the Global Conception of Testing and Certification.