We cover credibility!

Select office:

Medzinárodné organizácie

IAF – International Accreditation Forum, Australia, Cherrybrook

www.iaf.nu

Medzinárodná organizácia združujúca národné akreditačné služby z celého sveta, ktoré vykonávajú posudzovanie zhody (manažérskych systémov, výrobkov, personálu…). IAF zabezpečuje, aby národné akreditačné služby boli kompetentné a nezávislé a aby celosvetový systém posudzovania zhody bol jednotný a dôveryhodný.

Prostredníctvom národných akreditačných služieb sú akreditované certifikačné orgány (akým je aj QSCert, ktorý má akreditáciu od Slovenskej národnej akreditačnej služby – SNAS a Českého istitutu pro akreditaci – ČIA).

Všetci členovia IAF podpísali tzv. MLA dohodu (Multilateral Recognition Arrangements), ktorá zabezpečuje, že certifikát vystavený ktorýmkoľvek certifikačným orgánom, ktorý má akreditáciu od národnej akreditačnej služby, ktorá je členom IAF, je platný a uznávaný všetkými ostatnými členmi IAF, čiže v celom svete. IAF má takú autoritu, že aj štáty, ktoré nemajú svojho vlastného zástupcu v IAF, uznávajú certifikáty vystavené s IAF akreditáciou.

EA – European co-operation for accreditation, France, Paris

www.european-accreditation.org

EA bola založená v roku 2000 ako organizácia zastrešujúca posudzovanie zhody v oblasti certifikácie manažérskych systémov ale aj v iných oblastiach (testovanie a kalibrácia, certifikácia výrobkov, certifikácia osôb, inšpekčná činnosť, overovanie dodržiavania environmentálneho manažmentu podľa metodiky EMAS). Členovia EA sú národné akreditačné služby členských krajín Európskej únie a EFTA alebo krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a EFTA.

Pridružené členstvo je možné aj pre iné národné akreditačné služby krajín nachádzajúcich sa v európskom priestore. EA u svojich členov zabezpečuje jednotný postup pri akreditácii certifikačných orgánov, laboratórií a pod. a univerzálne akceptovania akreditovaných certifikátov, atestov a pod. (všetci členovia EA podpísali tzv. MLA dohodu o vzájomnej akceptácii vystavených certifikátov – pozri vyššie článok o IAF).  QSCert je v menovanej medzinárodnej organizácii zapojený prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) a Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

ISO – International Organization for Standardization, Switzerland, Geneva

Mimovládna organizácia, ktorá spracováva a vydáva normy, technické správy a smernice. Má na konte viac ako 13 700 medzinárodných noriem, bola spracovateľom aj noriem radu ISO 9000, ISO14000, atď. Koordinuje tvorbu medzinárodných noriem v rámci 145 krajín, spolupracuje s inými medzinárodnými organizáciami, zaoberajúcimi sa súvisiacou problematikou a podporuje harmonizáciu noriem a ich uplatnenie v celosvetovom meradle. Aktivity realizuje prostredníctvom 225 technických komisií (ISO/TC) zameraných podľa tematických oblastí. Technická komisia ISO/TC 176 zastrešuje výbory, ktoré boli tvorcami noriem radu ISO 9000, autormi noriem radu ISO 14000 boli výbory patriace pod technickú komisiu ISO/TC 207.

EFAC – European Federation of Associations of Certification Bodies, Belgium, Brussels

www.efac.infoEFAC - European Federation of Associations of Certification Bodies

Organizácia EFAC bola založená v roku 1998 ako reakcia na fakt, že európskym certifikačným orgánom chýbalo zameranie sa na podporu ich spoločných ako aj individuálnych záujmov v rámci Európy, ale aj mimo nej.

Zakladajúcimi členmi boli obchodné asociácie VAZ z Nemecka, AIOICI z Talianska a ABCB zo Spojeného Kráľovstva a organizácia EFAC bola formálne zaregistrovaná v Spojenom Kráľovstve ako spoločnosť s ručením obmedzeným vo februári 2002.

QSCert® sa stal členom organizácie EFAC 7. augusta 2008.

Certifikát o členstve QSCert v organizácii EFAC