We cover credibility!

Select office:

Personálny audit

Veríte, že Vaši zamestnanci sú optimálne vyťažení?
Máte prehľad, čo Vaši zamestnanci skutočne v pracovnej dobe robia?
Ste si istí, že sa u Vás nevyskytujú duplicitné činnosti?
Ktoré činnosti sa vykonávajú zbytočne?
Viete ako znížiť náklady na platy neefektívnych zamestnancov?

Odpovede na uvedené ale aj mnohé ďalšie otázky Vám dá
profesionálny personálny a organizačný audit

QSCert, s.r.o., Zvolen, je nezávislý certifikačný orgán manažérskych systémov, ktorý
okrem certifikačnej a školiacej činnosti vykonáva personálne a organizačné audity.

V poslednom čase sa veľmi intenzívne rozpráva o nevyhnutnosti vykonať kvalitné
personálne a organizačné audity, ktoré zabezpečia zefektívnenie chodu úradov a
organizácií či už vo sfére štátnej správy, samosprávy alebo v súkromnom sektore.
Spoločnosť QSCert, s.r.o., má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a výborné výsledky. Pri
našich organizačných a personálnych auditoch sme dokázali vo väčšine prípadov
optimalizovať organizačnú štruktúru organizácie s úsporou cca 15 až 20 % pracovníkov.
Výhodou využitia našich služieb je okrem spomínaných skúseností aj fakt, že organizačný
a personálny audit vykonávame naozaj nezávisle, jeho výsledky dokážeme odborne
podložiť, odprezentovať a obhájiť (z našej skúsenosti je práve prezentácia a obhájenie
výsledkov jednou z najťažších častí organizačného a personálneho auditu). Nie menej
zanedbateľná stránka celej veci je fakt, že naša cenová kalkulácia vychádza z reálnych
nákladov na projekt a tým pádom sú naše ceny naozaj veľmi priaznivé (rádovo nižšie ako
ceny prezentované v médiách za podobný rozsah auditu) Návratnosť takto vynaložených
prostriedkov býva často niekoľko málo mesiacov (menej ako 5 mesiacov).

Naša organizácia vykonala resp. sa podieľala na vykonaní personálnych a organizačných
auditoch v nasledovných organizáciách:

QSCert zrealizoval personálny audit u viacerých kľúčových zákazníkov zo súkromného aj verejného sektora (viď nižšie).

Personálny a organizačný audit je vhodným spôsobom na preskúmanie organizačnej štruktúry, efektívnosti toku informácií, neefektívnych alebo duplicitných činností, miery vyťaženosti jednotlivých pracovníkov, vhodnosti a plnenia kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé pozície, osobnostného profilu zamestnancov so silnými a slabými stránkami osobnosti.

Podľa požiadaviek zákazníka môže personálny a organizačný audit zahŕňať nasledovné činnosti:

Audit vyťaženosti pracovníkov
– posúdenie vyťaženosti pracovníkov preverovanej organizácie, percentuálne
vyjadrenie vyťaženosti každého pracovníka
– snímka pracovného dňa každého pracovníka
– identifikovanie a pomenovanie duplicitných činností, ktoré vplývajú na vyťaženosť
pracovníkov

Audit organizačnej štruktúry
– zistenie všetkých činností, ktoré zabezpečujú jednotlivé organizačné útvary
preverovanej organizácie
– posúdenie náplne činnosti jednotlivých organizačných útvarov
– návrh modelu efektívneho riadenia na všetkých organizačných stupňoch
– vyhodnotenie silných a slabých stránok v organizačnej štruktúre preverovanej
organizácie
– vylúčenie duplicitných činností v preverovanej organizácii, ktoré by sa mohli
zlúčiť, prípadne sú zbytočné a navrhnúť racionalizačné opatrenia
– posúdenie prehľadnosti informačných tokov z jednotlivých organizačných útvarov
– analýza tokov dokumentov v rámci preverovanej organizácie
– určenie nepokrytých miest v činnosti preverovanej organizácie

Audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
– posúdenie plnenia zadefinovaných kvalifikačných požiadaviek podľa platného
kvalifikačného katalógu
– posúdenie vhodnosti stanovených kvalifikačných požiadaviek v kvalifikačnom
katalógu a návrh na ich prípadné zmeny (doplnenie, redukcia…)
– prehodnotenie existujúceho odborného potenciálu zamestnancov

Audit osobnostných profilov pracovníkov
– prehodnotenie osobnostných vlastností zamestnancov, pomenovanie silných a
slabých stránok jednotlivých osobností pomocou psychologických metód (test asertivity, Learyho osobnostný dotazník, štruktúrovaný rozhovor podľa metodiky SPIN)
– posúdenie vhodnosti konkrétnych osôb pre výkon zverenej funkcie
– navrhnutie „kádrových rezerv“
– odporučenie optimálneho personálneho obsadenia jednotlivých pracovných
pozícií vyplývajúcich z platnej organizačnej štruktúry

Audit používania internetu
– skenovanie internetu, či zamestnanci využívajú internet efektívne a výlučne pre
služobné účely
– spracovanie analýzy o každom zamestnancovi, aké stránky a v akom rozsahu v
priebehu monitorovania navštívil

Zoznam referencií – personálne audity vykonané spoločnosťou QSCert, s.r.o., Zvolen

Mesto Krompachy
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Mesto Zvolen
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit

Mesto Banská Bystrica
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit

Mesto Martin
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit

Martinská teplárenská, a.s., Martin
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Bytové družstvo so sídlom v Trnave
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Správa domov Gelnica, s.r.o.
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Vyšný Žipov
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Čab
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Slovinky
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
audit plnenia originálnych a prenesených kompetencií obce

Zvolenská teplárenská, a.s. , Zvolen
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Jarok
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Východná
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Matiašovce
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV), Bratislava
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Mestská časť Bratislava – Čunovo
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

BARDTERM, s.r.o., Bardejov
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Žaškov
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov

Obec Prakovce
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obec Chtelnica
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

BAUER IRRIGATION, spol. s.r.o.
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
audit dodržiavania pracovných postupov

Prešovský samosprávny kraj
audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

Košický samosprávny kraj
audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

Trnavský samosprávny kraj
audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

Banskobystrický samosprávny kraj
audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

Obecný úrad Hronský Beňadik
audit vyťaženosti pracovníkov

Obecný úrad Chynorany
audit vyťaženosti pracovníkov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA)
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Barentz, s.r.o., Zvolen
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obecný úrad Zvolenská Slatina
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

ODEVA, spol. s r. o. Lipany
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
prieskum spokojnosti zamestnancov

Žilinský samosprávny kraj
audit pripravenosti na čerpanie eurofondov
audit vyťaženosti pracovníkov

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit

Mestský úrad Trebišov
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit

Mestský úrad Banská Štiavnica
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

Obecný úrad Kanianka
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov

ASBIS SK, s.r.o., Bratislava
audit organizačnej štruktúry
audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
audit osobnostných profilov pracovníkov
procesný audit

Mestský úrad Handlová
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
audit osobnostných profilov pracovníkov

Mestský úrad Zvolen
audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
audit osobnostných profilov pracovníkov

Mestský úrad Prievidza
audit organizačnej štruktúry
audit vyťaženosti pracovníkov
procesný audit