We cover credibility!

Select office:

Personálny audit

Personálny a organizačný audit je vhodným spôsobom na preskúmanie organizačnej štruktúry, efektívnosti toku informácií, neefektívnych alebo duplicitných činností, miery vyťaženosti jednotlivých pracovníkov, vhodnosti a plnenia kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé pozície, osobnostného profilu zamestnancov so silnými a slabými stránkami osobnosti.

QSCert zrealizoval personálny audit u viacerých kľúčových zákazníkov zo súkromného aj verejného sektora.

Podľa požiadaviek zákazníka môže personálny a organizačný audit zahŕňať nasledovné činnosti:

Audit vyťaženosti zamestnancov

 • preskúmanie miery vyťaženosti zamestnancov a vyjadrenie vyťaženosti v percentách
 • náhľad pracovného dňa každého zamestnanca
 • identifikácia a pomenovanie duplicitných činností, ktoré ovplyvňujú vyťaženosť zamestnancov

Audit organizačnej štruktúry

 • zistiť všetky činnosti, ktoré jednotlivé organizačné zložky kontrolovaného subjektu zabezpečujú
 • prehľad pracovných činností jednotlivých organizačných útvarov
 • návrh modelu efektívneho riadenia na všetkých úrovniach organizácie
 • hodnotenie silných a slabých stránok v organizačnej štruktúre kontrolovaného subjektu
 • vylúčenie duplicitných činností v kontrolovanom subjekte, ktoré by sa dali zjednotiť, prípadne sú zbytočné a navrhnúť racionalizačné opatrenia
 • prehľad o toku informácií z jednotlivých organizačných jednotiek
 • analýza toku kontrolovaných dokumentov
 • určenie nekrytého priestoru v rámci činnosti organizácie

Audit používania internetu

 • skenovanie internetu s cieľom zistiť, či zamestnanci využívajú internet efektívne a výlučne na obchodné účely
 • vypracovanie analýzy každého zamestnanca, aké webové stránky a v akom rozsahu počas monitoringu navštívil

Audit spôsobilosti zamestnancov

 • kontrola splnenia definovaných oprávnení podľa platného kvalifikačného registra
 • preskúmanie vhodnosti stanovených spôsobilostí v kvalifikačnom registri a riešenie ich prípadnej inovácie (dobudovanie, zníženie…)
 • Prehodnotenie existujúceho špecializovaného potenciálu zamestnancov

Audit osobných profilov

 • prehodnotenie osobnostných kvalít zamestnancov, pomenovanie silných a slabých stránok – individuálnej osobnosti psychologickými metódami
  • test asertivity
  • Learyho osobný dotazník
  • Štruktúrovaný rozhovor podľa metódy SPIN
 • posúdenie vhodnosti jednotlivých ľudí na výkon zadávanej pozície
 • návrhy rezerv
 • odporúčanie optimálneho personálneho zloženia jednotlivých pracovných pozícií vyplývajúce z platnej organizačnej schémy

V prípade záujmu Vám na osobnom stretnutí vieme predstaviť konkrétne spôsoby realizácie organizácie a osobného auditu.