We cover credibility!

Select office:

Personální audit

Personální a organizační audit je vhodným způsobem pro přezkoumání organizační struktury, efektivnosti toku informací, neefektivních či duplicitních činností, míry vytížení jednotlivých pracovníků, vhodnosti a splnění kvalifikačních požadavků na jednotlivé pozice, osobnostního profilu zaměstnanců se silnými a slabými stránkami osobnosti.

QSCert realizoval personální audit u několika klíčových zákazníků ze soukromého i veřejného sektoru.

Podle požadavků zákazníka může personální a organizační audit zahrnovat následující činnosti:

Audit na rozšíření využití zaměstnanců

 • přezkoumání míry vytíženosti kontrolovaných zaměstnanců a její procentuální vyjádření
 • záběr pracovního dne každého zaměstnance
 • identification and naming of duplication activities, which influence extend the utilization of employees

Audit organizační struktury

 • zjistit všechny činnosti, které jednotlivé kontrolované organizační jednotky zajišťují
 • přehled pracovních činností jednotlivých organizačních jednotek
 • návrh modelu pro efektivní řízení na všech úrovních organizace
 • hodnocení silných a slabých stránek v kontrolované organizační struktuře
 • vyloučení duplicitních kontrolovaných činností , které by se mohly sjednotit, případně jsou zbytečné a navrhnout racionalizační opatření
 • kontrola přehlednosti toku informací z jednotlivých organizačních jednotek
 • analýza toku kontrolovaných dokumentů
 • stanovení nekrytého prostoru v rámci činnosti organizace

Audit využívání internetu

 • skenování internetu, abyste zjistili, zda zaměstnanci využívají internet efektivně a výhradně pro obchodní účely
 • zpracování analýzy každého zaměstnance, jaké webové stránky a v jakém rozsahu během monitoringu navštívil

 Audit způsobilosti zaměstnanců

 • kontrola splnění definovaných nároků dle platného kvalifikačního registru
 • přezkoumání vhodnosti zjištěných způsobilostí v kvalifikačním rejstříku a řešení jejich případné inovace (doplnění, snížení atd.)
 • přehodnocení stávajícího specializovaného potenciálu zaměstnanců

Audit osobních profilů

 • přehodnocení osobnostních kvalit zaměstnanců, pojmenování silných a slabých stránek – individuální osobnosti posouzení s využitím psychologických metod
  • test asertivity
  • Learyho osobní dotazník
  • strukturovaná konverzace podle metody SPIN
 • posouzení vhodnosti jednotlivých lidí pro výkon zadávané pozice
 • návrh rezerv
 • doporučení optimálního personálního složení jednotlivých pracovních pozic vyplývající z platného organizačního schématu

V případě zájmu Vám na osobní schůzce představíme konkrétní způsoby realizace auditu organizace a osobního auditu.