We cover credibility!

Select office:

Audyt personalny

Audyt personalny i organizacyjny jest odpowiednim sposobem na przegląd struktury organizacyjnej, efektywności przepływu informacji, nieefektywnych lub dublujących się działań, stopnia wykorzystania poszczególnych pracowników, przydatności i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk, profilu osobowego pracowników z mocnymi i słabymi stronami osobowości.

QSCert zrealizował audyt personalny dla kilku kluczowych klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Zgodnie z wymaganiami klienta audyt personelu i organizacji może obejmować następujące działania:

Audyt w celu zwiększenia wykorzystania pracowników

 • review of extend the utilization of employees of auditee and its percentual expression
 • ujęcie dnia pracy każdego pracownika
 • identyfikacja i nazwanie powielających się działań, które wpływają na wydłużenie wykorzystania pracowników

Audyt struktury organizacyjnej

 • ustalenie wszystkich działań, które zapewniają poszczególne jednostki organizacyjne audytowanego
 • przegląd działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • opracowanie modelu efektywnego zarządzania na wszystkich poziomach organizacji
 • ocena mocnych i słabych stron struktury organizacyjnej audytowanego
 • wykluczenie dublujących się działań w jednostce audytowanej, które można połączyć, jeśli są bezużyteczne, oraz zaproponowanie środków racjonalizacyjnych
 • przegląd ograniczoności przepływu informacji z poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • analiza przepływu dokumentów audytowanych
 • określenie niepokrytej przestrzeni w ramach działań organizacji

Audyt korzystania z Internetu

 • skanowanie Internetu w celu sprawdzenia, czy pracownicy korzystają z Internetu efektywnie i wyłącznie do celów biznesowych
 • opracowanie analizy każdego pracownika, jakie strony internetowe i w jakim zakresie odwiedził podczas monitorowania

 Audyt uprawnień pracowników

 • przegląd spełnienia określonych uprawnień zgodnie z obowiązującym rejestrem kwalifikacyjnym
 • przegląd przydatności ustalonych uprawnień w kwalifikującym się rejestrze i rozwiązanie ich potencjalnej innowacji (uzupełnienie, zmniejszenie…)przegląd przydatności ustalonych uprawnień w kwalifikującym się rejestrze i rozwiązanie ich potencjalnej innowacji (uzupełnienie, zmniejszenie…)
 • Ponowna ocena istniejącego specjalistycznego potencjału pracowników

Audyt profili osobistych

 • ponowna ocena cech osobistych pracowników, wskazanie mocnych i słabych stron – indywidualnej osobowości metodami psychologicznymi
  • test asertywności
  • Kwestionariusz osobowy Leary’ego
  • Ustrukturyzowana rozmowa zgodnie z metodą SPIN
 • ocena przydatności poszczególnych osób do wykonywania pracy na danym stanowisku
 • propozycje rezerw
 • rekomendacja optymalnego składu osobowego poszczególnych stanowisk pracy wynikająca z obowiązującego schematu organizacyjnego

Jeśli jesteś zainteresowany, możemy przedstawić konkretne metody realizacji audytu organizacyjnego i osobistego podczas osobistego spotkania.