We cover credibility!

Select office:

Školenia


18.04.2024 Školenie Interný audítor ISO/IEC 27001

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

ISO/IEC 27001:2022 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB). V októbri 2022 bola vydaná nová verzia medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahradila predchádzajúcu verziu normy ISO/IEC 27001:2013. Norma poskytuje návod pre vytvorenie a prevádzkovanie vlastného systému riadenia informačnej bezpečnosti:

  • určuje zásady pre analyzovanie a vyhodnotenie rizík,
  • popisuje možnosti, ako tieto riziká zvládať
  • popisuje opatrenia, ako systém vytvoriť, efektívne a dlhodobo prevádzkovať a zlepšovať

Školenie ponúka vedomosti o systéme manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022 a poukazuje na rozdiely a zmeny voči predchádzajúcej verzii ISO/IEC 27001:2013. Ak ste už absolvovali tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov, tak Vám toto školenie umožní získať osvedčenie Interný audítor ISO/IEC 27001:2022. Pre tých, ktorí tréning výkonu interných auditov zatiaľ neabsolvovali a chceli by získať osvedčenie interného audítora, je možnosť doškolenia potrebných techník a metód v trvaní 1 deň


25.04.2024 Školenie Interný audítor ISO/IEC 17025

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 17025 poskytuje získanie vedomostí o požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa nového vydania normy ISO/IEC 17025. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú požiadavky na akreditáciu laboratórií podľa ISO/IEC 17025, uvažujú o akreditácii laboratória alebo už majú akreditované laboratórium a sú zodpovední za udržiavanie akreditácie a zlepšovanie kvality. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor pre ISO/IEC 17025 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO/IEC 17025. Ostatní účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia. Pre získanie osvedčenia interný audítor pre ISO/IEC 17025 je potrebné absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň..


26.04.2024 Školenie techniky výkonu auditu podľa ISO 19011

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie techniky výkonu interných auditov podľa ISO 19011:2018 poskytuje vedomosti o všeobecnom návode na vykonávanie interných auditov manažérskych systémov. Účastník, ktorý už v minulosti absolvoval školenie na systém manažérstva podľa niektorej z medzinárodných noriem (napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, atď.), týmto školením získa zručnosti pre vykonávanie interných auditov pre daný manažérsky systém a získa osvedčenie Interný audítor (v kombinácii so školením pre konkrétny manažérsky systém). Školenie je vedené formou teoretickej prednášky skombinovanej s riešením prípadovej štúdie.


15.05.2024 Školenie Externý audítor

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Externý audítor je určené pre interných audítorov, ktorí už absolvovali školenie interný audítor a majú v tejto oblasti základné vedomosti a praktické skúsenosti. Školenie poskytuje prehlbujúce  vedomosti a zručností k výkonu externých auditov. Samotný výkon auditov bude vykonávaný v reálnych podmienkach certifikovaných organizácií spoločnosťou QSCert. Pod vedením skúsených vedúcich externých audítorov certifikačného orgánu absolventi školenia získajú komplexný prehľad o príprave auditu, samotnom výkone auditu, podávaní správ z auditu a následných činnostiach po audite. Z týchto dôvodov sme pripravili školenie v rozsahu 1 + 1 deň, ktoré je komplexné z hľadiska získania najdôležitejších vedomostí a zručností v danej problematike.


24.05.2024 Školenie Interný audítor ISO 37001

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Interný audítor pre ISO 37001 poskytuje získanie vedomostí o systéme protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001, ako aj stručný prehľad legislatívy SR v danej oblasti. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém protikorupčného manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný tento manažérsky systém a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor ISO 37001 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO 37001 Ostatní účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia. Pre získanie osvedčenia interný audítor podľa ISO 37001 je potrebné absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň..


18.09.2024 Školenie Interný audítor ISO 14001

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Interný audítor ISO 14001 poskytuje získanie vedomostí o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí so životným prostredím. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém environmentálneho manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor ISO 14001 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO 14001. Ostatní účastníci dostanú možnosť absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň..


19.09.2024 Školenie Interný audítor ISO 45001

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Interný audítor pre ISO 45001 poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí s BOZP. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém manažérstva BOZP, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém manažérstva BOZP a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor ISO 45001 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO 45001 Ostatní účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia. Pre získanie osvedčenia interný audítor podľa ISO 45001 je potrebné absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň..


30.09.-01.10.2024 Školenie Interný audítor ISO 9001

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Interný audítor kvality poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém manažérstva kvality, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém manažérstva kvality a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie.. Školenie získalo akreditáciu Ministerstva školstva SR.


30.09.-04.10.2024 Školenie Manažér kvality

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Manažér kvality, ako už vyplýva z jeho názvu, je určené pre pracovníkov so zodpovednosťou za starostlivosť o systém manažérstva kvality. Obsahuje moduly: Interný audítor kvality + správa registratúry (2 dni); Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka (2 dni); Metrológia (1 deň). Poskytuje získanie najdôležitejších vedomostí, zručností a nástrojov potrebných pre budovanie, implementáciu, ale aj udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality. Školenia manažérov kvality trvajú často niekoľko týždňov a preto býva pre mnohých pracovníkov nemožné, pri ich vysokej pracovnej zaťaženosti, sa takýchto školení zúčastniť. Navyše mnohé vedomosti a zručnosti už ovládajú (napríklad vykonávanie interných auditov) a tak ich opätovné nadobúdanie sa stáva neefektívnym. Z týchto dôvodov sme pripravili školenie v rozsahu 5 dní, ktoré je komplexné z hľadiska získania najdôležitejších vedomostí a zručností v danej problematike v nevyhnutne potrebnej miere. Zároveň dáva možnosť absolvovať školenie ako celok, alebo si vybrať iba niektorý(é) z modulov podľa želania zákazníka. Školenie získalo akreditáciu Ministerstva školstva SR.


17.10.2024 Školenie Interný audítor ISO/IEC 17025

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE (vrátane ceny a podrobného popisu školenia)

Školenie Interný audítor pre ISO/IEC 17025 poskytuje získanie vedomostí o požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa nového vydania normy ISO/IEC 17025. Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú požiadavky na akreditáciu laboratórií podľa ISO/IEC 17025, uvažujú o akreditácii laboratória alebo už majú akreditované laboratórium a sú zodpovední za udržiavanie akreditácie a zlepšovanie kvality. Keďže väčšina záujemcov o získanie osvedčenia Interný audítor pre ISO/IEC 17025 už absolvovala tréning na techniky a metódy výkonu interných auditov počas školenia interný audítor kvality, táto časť nie je predmetom tohto školenia. Tí účastníci, ktorí majú absolvovaný tréning interných audítorov kvality, tak získajú spôsobilosť na výkon interných auditov aj podľa normy ISO/IEC 17025. Ostatní účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia. Pre získanie osvedčenia interný audítor pre ISO/IEC 17025 je potrebné absolvovať doškolenie techniky výkonu interných auditov v trvaní 1 deň..