We cover credibility!

Select office:

Akreditácia

QSCert® je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na certifikáciu
z týchto systémov riadenia:

 • Quality management system according to ISO 9001 (download)
 • Environmental management system according to ISO 14001 (download)
 • Occupational health and safety management system according to ISO 45001 (download)
 • Energy management system according to ISO 50001 (download)
 • Information security management system according to ISO/IEC 27001 (download)
 • Quality management system in fusion welding of metal materials according to ISO 9001 in relation to ISO 3834-2 (download)
 • Anti-bribery management system according to ISO 37001 (download)
 • Business continuity management system according to ISO 22301 (download)
 • Service management system according to ISO/IEC 20000-1 (download)

Certificates of accreditation

 • Compliance assessment of trust services providers and qualified trust services according to  eIDAS (download)

Osvedčenie o akreditácii

QSCert® je akreditovaný Českým akreditačným inštitútom (CAI) na certifikáciu
týchto systémov riadenia a produktov:

 • Systém riadenia bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000
 • Schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000

  Certificate of accreditation (download)

Spoločnosť QSCert® získala licenciu na certifikáciu nasledujúceho systému riadenia od organizácie Cloud security alliance (CSA):

 • Systém riadenia bezpečnosti cloudu podľa CSA STAR

QSCert® vykonáva neakreditovanú certifikáciu týchto systémov riadenia:

 • Systém riadenia udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121
 • Riadenie kvality v projektoch podľa QS 10006:2018

QSCert® je v rámci SNAS a CAI integrovaný do európskych a celosvetových štruktúr Európska spolupráca pre akreditáciu (EA) a Medzinárodné akreditačné fórum (IAF), v rámci ktorých má podpísané medzinárodné dohody (t. j. MLA – Multilateral Agreement) o vzájomnom uznávaní certifikátov.

V týchto zmluvách je tiež zaznamenané, že: „Každý signatár MLA uznáva za rovnako spoľahlivé certifikáty a/alebo správy certifikačných orgánov akreditovaných signatármi“ (napr. certifikačného orgánu QSCert®, ktorý bol akreditovaný CAI a SNAS).

Zoznam signatárov, ako aj úplné znenie týchto medzinárodných dohôd sú k dispozícii na domovských stránkach EA a IAF.

Spoločnosť QSCert® tiež podpísala licenčné zmluvy s IAF v rámci SNAS a CAI, na základe ktorých môžeme používať certifikačnú značku IAF na certifikátoch vydaných spoločnosťou QSCert®.

QSCert® sa stal členom EFAC 7. augusta 2008. Európska federácia združení certifikačných orgánov, [EFAC], bola založená v roku 1998 ako reakcia na obavu, že európskym certifikačným orgánom chýba zameranie na podporu ich kolektívnych a individuálnych záujmov v rámci Európy aj mimo nej. Viac informácií

Certifikát o členstve QSCert v organizácii EFAC