We cover credibility!

Select office:

Certifikácia podľa eIDAS

Certifikačný orgán QSCert® poskytuje:

Certifikácia podľa eIDAS:

 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok,
 • Kvalifikovaná dôveryhodná elektronická doručovacia služba preregistrované zásielky.

V prípade záujmu o certifikáciu dôveryhodnej služby podľa eIDAS, je postup naslednovný:

 • vyplňte „Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky podľa eIDAS (ŽOC)“
 • na základe vyplnenej ŽOC Vám vypracujeme návrh Cenovej ponuky (CP)
 • po akceptovaní (podpísaní) CP z Vašej strany Vám pripravíme návrh zmluvy o certifikácii
 • po podpísaní zmluvy o certifikácii obidvomi zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – zmluva sa podpisuje na 2 roky (platnosť certifikátu je tiež 2 roky)
 • počas 2 rokov platnosti zmluvy vykonáme 1 certifikačný audit a 1 kontrolný audit (viď nižšie)


Proces certifikácie dôveryhodnej služby podľa eIDAS má z pohľadu certifikačného orgánu tieto základné fázy:

 • Prípravná fáza
 • Certifikačný audit – 1. stupeň
 • Certifikačný audit – 2. stupeň
 • Udelenie certifikátu

Prípravná fáza
Prípravná fáza je fáza zahŕňajúca prípravu auditu. Certifikačný orgán deleguje audítorský tím. Za nadštandardné vykonanie auditu je zodpovedný audítorský tím.

Certifikačný audit – 1. stupeň
Certifikačný audit – 1. fáza sa vykonáva s cieľom získať dostatočné informácie a overiť, či boli uplatnené základné požiadavky na riadnych kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Vedúci audítor overuje spôsobilosť dokumentácie týkajúcej sa požiadaviek príslušných noriem a predpisov.

Certifikačný audit – 2. stupeň
2.stupňový certifikačný audit sa uskutoční u klienta a jednotlivých pracovísk, ktoré sú predmetom auditu podľa požiadaviek klienta uvedených v zmluve. Proces výkonu auditu pozostáva z týchto fáz:

 • príprava (program) – vedúci audítor vypracuje program s časovým harmonogramom a požiadavkami na účasť jednotlivých kompetentných osôb
 • realizácia – proces výkonu auditu
 • záver – na záverečnom stretnutí so zástupcami vedenia certifikačnej organizácie audítorský tím zhodnotí proces auditu a určí termíny na odstránenie nezhôd.
 • hodnotenie – výstupným dokumentom z certifikačného auditu je správa z certifikačného auditu. Správu vypracúva vedúci audítor, ktorý je zodpovedný aj za jej úplnosť a presnosť. Vedúci audítor je povinný po osobnej konzultácii do správy zapracovať všetky pripomienky audítorov a technických expertov, ktorí sa auditu zúčastnili.

Udelenie certifikátu

Ak riaditeľ certifikačného orgánu nezistí žiadne závažné skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zisteniami vedúceho audítora uvedenými v správe o certifikačnom audite a návrhu vedúceho audítora na udelenie certifikátu, vydá k vyjadreniu vedúceho audítora súhlasné stanovisko a udelí certifikát.

Kontrolné audity

Certifikačný orgán QSCert vykoná jeden kontrolný audit. Kontrolné audity sa vykonávajú a dokumentujú analogickým spôsobom ako certifikačný audit. Vedúci audítor vypracuje správu o kontrolnom audite.