We cover credibility!

Select office:

ISO 37001

Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady. Vo verejnosti je tiež vnímaná ako jeden zo základných etických problémov Je preto výzvou pre všetky druhy organizácií vo verejnom ako aj súkromnom sektore prijať efektívne opatrenia na jej elimináciu. Výborným a uceleným nástrojom na realizáciu tohto cieľa je systém antikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001.

Zavedenie a certifikácia systému antikorupčného manažérstva podľa ISO 37001 prináša nasledovné benefity:

– systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následná eliminácia

– finančné úspory

– zvýšenie reputácie organizácie smerom navonok

– zlepšenie vnímania organizácie zamestnancami

– možnosť porovnať zavedené antikorupčné opatrenia s medzinárodnými štandardmi

Kľúčové aspekty normy ISO 37001

– antikorupčná politika

– analýza rizík korupcie

– vzdelávanie a interná komunikácia o téme korupcia

– preverovanie partnerov

– rozdelenie rozhodovacích právomocí

– dary a pohostinnosť

– úplatky

– opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu

– postupy vyšetrovania korupcie a disciplinárne konanie

– interné audity

– preskúmanie a zlepšovanie antikorupčného systému

VZOR: Certifikát ISO 37001

VZOR: Certifikát ISO 37001

Certifikačná známka ISO 37001

Certifikačná známka ISO 37001