We cover credibility!

Select office:

ISO 50001

Majitelia a manažéri všetkých druhov a veľkostí organizácií sa zamýšľajú nad znižovaním nákladov svojich činností. Významný podiel nákladov predstavujú náklady na energie (spotreba tepla, elektriny, palív).

Systém energetického manažérstva (SEGM) predstavuje účinný nástroj pre všetky typy organizácií na efektívne riadenie a zmenu situácie v oblasti spotreby energie. Implementovaním tohto systému sa energetický manažment stane integrálnou súčasťou organizačných štruktúr spoločností.

Zavedenie a certifikácia systému energetického manažérstva prináša výhody vo viacerých oblastiach:

Ekonomické prínosy:

 • zlepšenie energetickej efektívnosti
 • zníženie energetickej náročnosti procesov
 • zvýšenie konkurencieschopnosti

Prínosy pre vedenie organizácie:

 • nástroj pre získanie údajov potrebných pre plánovanie a vytýčenie cieľov
 • zvýšenie morálky organizácie vo vzťahu k spotrebe energie

V medzinárodnom rozmere je kľúčovou normou pre zavedenie SEGM a jeho certifikáciu ISO 50001 Systémy energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na použitie

Norma predstavuje účinný nástroj na efektívne riadenie v oblasti spotreby energií vrátane kľúčových požiadaviek, ktoré organizácia musí splniť, aby od certifikačného orgánu získala certifikát. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

certifikácia ISO 50001

VZOR: Certifikát ISO 50001

ISO

Certifikačná známka ISO 50001

Revidovaná norma ISO 50001 systému energetického manažérstva

V auguste 2018 bola pre systém energetického manažérstva vydaná medzinárodná norma ISO 50001:2018, ktorá nahrádza ISO 50001:2011. Bolo stanovené 3-ročné prechodné obdobie, ktoré končí 20.08.2021. Po tomto dátume sa stanú všetky certifikáty vydané podľa ISO 50001:2011 neplatnými.

Certifikované organizácie by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém energetického manažérstva požiadavkám ISO 50001:2018.

Nová norma prináša viaceré zmeny, napr.:

 • pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
 • zvýšený dôraz na vodcovstvo a zodpovednosť vrcholového manažmentu
 • riadenie rizík a príležitostí
 • rozšírené požiadavky na komunikáciu
 • zvýšený dôraz na plánovanie a zber energetických údajov a ďalšie
 • rozšírené požiadavky na monitorovanie, meranie, analýzu a vyhodnocovanie energetickej hospodárnosti