We cover credibility!

Select office:

CSR 26001

Hodnota organizácií a spoločností sa čoraz viac meria ich povedomím o spoločenskej zodpovednosti.

V tejto súvislosti patrí udržateľnosť a sociálna zodpovednosť medzi najdôležitejšie otázky budúcnosti.

Výkonnosť organizácie (firmy) voči spoločnosti, v ktorej pôsobí, ako aj vplyv organizácie na jej celkové prostredie sa stali rozhodujúcim hodnotiacim kritériom jej celkovej výkonnosti a tým aj objektívneho hodnotenia. Organizácie sú predmetom čoraz intenzívnejšej kontroly zo strany rôznych zainteresovaných strán, ako sú zákazníci alebo spotrebitelia, zamestnanci a ich odbory, členovia, mimovládne organizácie, investori, partnerské spoločnosti a iní. Prostredníctvom EÚ – smernice o účtovníctve s RL 2014/95/EÚ sú zahrnuté kľúčové prvky pre udržateľné riadenie spoločností (pozri tiež: Spoločenská zodpovednosť podnikov – CSR) a spoločnosti sú povinné zodpovedať sa verejnosti (pozri tiež: Hlavné zásady OSN o Podnikanie a ľudské práva, 2. vydanie / jún 2014).

Túto medzinárodnú manažérsku normu CSR 26001:2018 „Požiadavky na spoločenskú zodpovednosť“ vyvinula skupina QSCert Group ako celosvetovo použiteľnú normu, ktorá umožňuje vykonávať certifikačné, monitorovacie, dodávateľské, partnerské a zákaznícke audity v organizáciách a spoločnostiach.

Cieľom tejto medzinárodnej normy CSR 26001:2018 je umožniť všetkým typom organizácií a spoločností preukázať takzvaným zainteresovaným stranám prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikátu spoločenskej zodpovednosti, že sú splnené požiadavky na systém riadenia spoločenskej zodpovednosti a že je zachovaný neustály proces zlepšovania.

Príklad: Certifikát CSR 26001:2018