We cover credibility!

Select office:

ISO 14001

Jestvuje jednoznačný dôkaz, že mnohé organizácie už teraz očakávajú od svojich dodávateľov zodpovednejší prístup k environmentu a táto nová podnikateľská etika v mnohých prípadoch vyústila do požiadavky, aby dodávatelia mali ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti zavedený systém environmentálneho manažérstva (SEM).

Environmentálny manažment znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, organizácie začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.

Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržovaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania organizácie.

Zavedenie a certifikácia systému environmentálneho manažérstva prináša výhody vo viacerých oblastiach:

Ekonomické prínosy:

  • úspora energie
  • minimalizácia odpadu (zníženie nákladov na likvidáciu)
  • minimalizácia environmentálnych poplatkov a pokút za znečistenie ŽP

Prínosy pre vedenie organizácie:

  • nástroj pre získanie údajov potrebných pre plánovanie a vytýčenie cieľov
  • minimalizácia rizík environmentálnych havárií
  • zvýšenie morálky organizácie

Public relations:

  • zlepšenie image podniku
  • dobré vzťahy s verejnosťou a miestnou správou

V medzinárodnom rozmere je kľúčovou normou pre zavedenie SEM a jeho certifikáciu ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie

Norma poskytuje špecifikáciu SEM vrátane kľúčových požiadaviek, ktoré organizácia musí splniť, aby od certifikačného orgánu získala certifikát. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

VZOR: Certifikát ISO 14001

VZOR: Certifikát ISO 14001

Certifikačná známka ISO 14001

Certifikačná známka ISO 14001