We cover credibility!

Select office:

ISO 22301

ystém manažérstva kontinuálnej prevádzky (BCMS Business Continuity Management System) pomáha zabezpečiť kontinuitu hlavných činností organizácie (core business) v prípade vzniku mimoriadnych incidentov (napr. výpadok elektrickej energie, výpadok internetu, požiar, povodeň, výpadok kľúčových dodávok surovín a materiálu, početná pracovná neschopnosť v dôsledku pandémie, porucha dôležitých technologických zariadení a pod.). Pokiaľ k takejto udalosti dôjde organizácia bude pripravená reagovať zodpovedajúcim spôsobom a tým výrazne zníži potenciálne škody a dopad na chod organizácie.

ISO 22301 je aplikovateľná pre všetky typy organizácií. Najväčšiu pridanú hodnotu má však pre organizácie, kde pri prerušení činnosti môžu vzniknúť významné ekonomické škody, prípadne aj ohrozenie života ľudí. Jedná sa o telekomunikačné spoločnosti, banky, nemocnice, dodávateľov vody a energií, prepravné spoločnosti, výrobcov potravín, orgány verejnej správy, IT firmy a ďalšie organizácie, pre ktoré je nepretržitá prevádzka kritická.

Prínosy certifikácie

  • Zabezpečenie kontinuity hlavných činností v prípade vzniku mimoriadnych incidentov
  • Demonštrácia záväzku svojim hlavným zainteresovaným stranám
  • Ochrana kľúčových aktív a udržanie dobrej reputácie

Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

VZOR: Certifikát ISO 22301

VZOR: Certifikát ISO 22301

Certifikačná známka ISO 22301

Certifikačná známka ISO 22301

Revidovaná norma ISO 22301:2019 systému manažérstva kontinuálnej prevádzky

V októbri 2019 bola pre systém manažérstva kontinuálnej prevádzky vydaná medzinárodná norma ISO 22301:2019, ktorá nahrádza ISO 22301:2012. V súčasnej dobe je QSCert v procese akreditácie pre výkon auditov podľa ISO 22301:2019, s cieľom ukončiť tento proces do 30.09.2020.

Certifikované organizácie by mali prispôsobiť svoj systém manažérstva kontinuálnej prevádzky požiadavkám ISO 22301:2019.

Nová norma prináša nové a významne zmenené požiadavky v článkoch normy:

6.3 Plánovanie zmien systému manažérstva kontinuálnej prevádzky

8.2.2 Analýza dopadov na prioritné aktivity

8.2.3 Analýza rizík voči prioritným aktivitám

8.3 Výber stratégie riešenia

8.4.4 Plán kontinuálnej prevádzky

8.5 Precvičovanie