We cover credibility!

Select office:

ISO 45001

Informácie o novej verzii normy ISO 45001:2018 – kliknite sem

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. Účelom systému manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018 normy je poskytnúť podporu pre riešenie rizík a príležitostí BOZP, s cieľom predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania. Norma ISO 45001:2018 nahrádza v plnom rozsahu normu BS OHSAS 18001:2007 a jej štruktúra je zhodná s normou ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prináša výhody vo viacerých oblastiach:

Ekonomické prínosy:

  • optimalizáciu pracovného procesu, s pozitívnym ekonomickým efektom
  • minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP

Prínosy pre vedenie organizácie:

  • predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania
  • riadenie rizík a neustále zlepšovanie výkonnosti BOZP
  • zdraví a spokojní pracovníci
  • plnenie záväzných predpisov v oblasti BOZP
  • kontrola kvality externe poskytovaných služieb dodávateľov BTS a PZS

Vzťahy so zamestnancami:

  • zabezpečenie bezpečných a zdravých pracovísk
  • zlepšovanie komunikácie a spoluúčasti pracovníkov v oblasti BOZP
  • zvýšenie spokojnosti a lojality pracovníkov

Norma ISO 45001 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

A certified Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

VZOR: Certifikát ISO 45001

VZOR: Certifikát ISO 45001

Certifikačná známka ISO 45001

Certifikačná známka ISO 45001