We cover credibility!

Select office:

ISO 3834

Procesy zvárania sú využívané v rôznych priemyselných odvetviach. V strojárenstve (dopravné prostriedky, poľnohospodárske zariadenia, tlakové nádoby,…), v stavebníctve (oceľové konštrukcie, mosty,…) a čiastočne v iných odvetviach (napr. hutníctvo, energetika, spracovateľský priemysel).

Kvalitu zváracích procesov nemožno overiť jednoduchým spôsobom, preto sa považujú za špeciálne procesy, tak ako ich uvádza norma ISO 9001. éria noriem ISO 3834 nenahrádza ISO 9001, ale predstavuje nástroj na jej používanie pre procesy zvárania. Dôraz je kladený na kvalifikáciu pracovníkov, používané zariadenia, postupy a záznamy zvárania.

Séria noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov.

Certifikácia je vykonávaná spoločne s normou ISO 9001. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

VZOR: Certifikát ISO 9001 v spojení s ISO 3834

VZOR: Certifikát ISO 9001 v spojení s ISO 3834

Certifikačná známka ISO 3834

Certifikačná známka ISO 3834

Revidované normy ISO 3834-2,3,4:2021 systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov

V apríli 2021 boli pre systém manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov vydané aktualizované normy ISO 3834-2,3,4:2021, ktoré nahrádzajú normy z roku 2005. V súčasnej dobe je QSCert v procese akreditácie pre výkon auditov podľa ISO 9001:2015 v spojení s ISO 3834-2,3,4:2021, s cieľom ukončiť tento proces do 30.06.2022.

Certifikované organizácie by mali vykonať nasledovné kroky:

 • Zabezpečiť si jednu z týchto noriem (podľa toho, ktorú úroveň máte implementovanú)
 • ISO 3834-2:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov – Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu“
 • ISO 3834-3:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov – Časť 3: Štandardné požiadavky na kvalitu“
 • ISO 3834-4:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov – Časť 4: Základné požiadavky na kvalitu“
  • Zabezpečiť si ďalšiu potrebnú normu
  • ISO 3834-5:2021 „Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov – Časť 5: Dokumenty,

s ktorými je potrebné byť v súlade, aby bolo možné vyhlásiť zhodu s požiadavkami na kvalitu podľa noriem ISO 3834-2,

ISO 3834-3 alebo ISO 3834-4“

 • Interným auditom preveriť systém manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov z pohľadu čiastočne

zmenených požiadaviek pomocou interného auditu:

 • čl. 7.2 Zvárači a operátori zvárania – sú odkazy na špecifikáciu v ISO 3834-5:2021
 • čl. 8.2 Pracovníci NDT skúšania – sú odkazy na špecifikáciu v ISO 3834-5:2021
 • čl. 16 – Kalibrácia a overovanie zariadení na meranie kontrolu a skúšanie – doplnená

požiadavka pre ISO 3834-2(-3): Súlad so špecifikáciou postupu zvárania sa overuje pomocou overených meracích, kontrolných a skúšobných zariadení. Kalibrácia alebo overovanie zváracieho zariadenia nezbavuje výrobcu zodpovednosti za overenie práce v súlade s WPS.