We cover credibility!

Select office:

Certyfikacja systemów zarządzania

Jednostka certyfikująca QSCert® zapewnia:

Certyfikacja systemów zarządzania:

W przypadku zainteresowania certyfikacją systemu zarządzania, procedura jest bardzo prosta:

 • Wypełnij „Zapytanie ofertowe” .
 • Po wypełnieniu „Zapytania ofertowego” przygotujemy propozycję wniosku o certyfikację („Oferta”)
 • Po zaakceptowaniu (podpisaniu) przez Ciebie „Oferty” przygotujemy propozycję „Umowy Certyfikacyjnej”
 • Po podpisaniu „Umowy certyfikacyjnej” przez obie strony umowy, umowa staje się ważna i wiążąca – „Umowa certyfikacyjna” jest podpisywana na okres 3 lat (ważność certyfikatu wynosi również 3 lata).
 • W ciągu 3 lat obowiązywania „Umowy certyfikacyjnej” przeprowadzimy 1 audyt certyfikacyjny i 2 audyty nadzoru (patrz poniżej).


Z punktu widzenia jednostki certyfikującej proces certyfikacji systemów zarządzania składa się z następujących etapów:

 • Etap przygotowania
 • Audyt certyfikacyjny – 1. etap
 • Audyt certyfikacyjny – 2. etap
 • Przyznanie certyfikatu

Etap przygotowawczy
Etap przygotowawczy to etap obejmujący przygotowanie audytu. Jednostka certyfikująca deleguje zespół audytowy. Zespół audytowy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu nadrzędnego.

Audyt certyfikacyjny – 1. etap
Audyt certyfikacyjny – 1. etap jest przeprowadzany w celu uzyskania wystarczających informacji i weryfikacji, czy zostały zastosowane podstawowe wymagania dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania. Auditor wiodący weryfikuje poprawność dokumentacji dotyczącej wymagań odpowiednich norm i przepisów.

Audyt certyfikacyjny – 2. etap
2. etap audytu certyfikacyjnego odbywa się w siedzibie klienta oraz na poszczególnych stanowiskach pracy, które są przedmiotem audytu zgodnie z wymaganiami klienta określonymi w umowie. Proces przeprowadzania auditu składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie (program) – audytor wiodący opracowuje program z harmonogramem i wymaganiami dotyczącymi udziału poszczególnych kompetentnych osób
 • realizacja – proces przeprowadzania audytu
 • zamknięcie – na spotkaniu zamykającym z przedstawicielami kierownictwa organizacji certyfikującej zespół audytowy ocenia proces audytu i określa terminy usunięcia niezgodności.
 • ocena – dokumentem wyjściowym z auditu certyfikacyjnego jest raport z auditu certyfikacyjnego. Raport jest opracowywany przez audytora wiodącego, który jest również odpowiedzialny za jego kompletność i dokładność. Audytor wiodący jest zobowiązany do uwzględnienia w raporcie wszystkich uwag audytorów i ekspertów technicznych, którzy uczestniczyli w audycie, po osobistej konsultacji.

Wręczenie certyfikatu

Jeśli Dyrektor Jednostki Certyfikującej nie wykryje żadnych poważnych faktów, które zaprzeczałyby ustaleniom audytora wiodącego zawartym w raporcie z audytu certyfikacyjnego i propozycji audytora wiodącego dotyczącej przyznania certyfikatu, Dyrektor wyda oświadczenie zgodne z oświadczeniem audytora wiodącego i przyzna certyfikat.

Audyty nadzoru

Jednostka certyfikująca QSCert przeprowadza audyty nadzoru raz w roku w okresie ważności wydanego certyfikatu. Audyty nadzoru są przeprowadzane i dokumentowane analogicznie jak audyt certyfikacyjny. Audytor wiodący opracowuje raport z audytu nadzoru.

Transfer akredytowanej certyfikacji

Transfer akredytowanej certyfikacji oznacza uznanie istniejącego i ważnego certyfikatu systemu zarządzania przyznanego przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą do celów przyznania certyfikatu przez QSCert.