Main page

English

BS OHSAS 18001

Maintainance of occupational health and safety has important human aspect, which presents the ethics and social level of the organisation. Increasing of safety and occupational health has important economic meaning because solving of questions related to occupational and health safety management system, with creation of favourable working conditions and working relations brings optimalization of a working process with positive economic effect.

 

Economic advantages:

  • Higher productivity and quality of work
  • Minimalization of fees and penalties in occupational health and safety performance

 

Relations with employees:

  • Improvement of working conditions for workers
  • Increasing of satisfaction and loyalty of workers

 

Advantages for organisation management:

  • A tool for information obtaining needed for planning and objectives establishment
  • Minimalization of accidents risks and occupational diseases
  • zvýšenie morálky organizácie

 

The co-operation result of several accreditation and certification organisations all over the world is creation of International Standard BS OHSAS 18001 – Occupational health and safety management systems. Requirements.
The standard OHSAS is effective/applicable for each organisation, which intends to certify its OH&S management system. A certified organisation is qualified to use a certification mark for certified scopes. Rules for usage of the QSCERT certification mark

 

EXAMPLE: Certificate BS OHSAS 18001        Certification mark BS OHSAS 18001

EXAMPLE: Certificate BS OHSAS 18001     Certification mark BS OHSAS 18001

 

 

If you are interested in certification please click here.

 

 

Výsledkom spolupráce niekoľkých akreditačných a certifikačných organizácií na celom svete je vytvorenie medzinárodnej normy BS OHSAS 18001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.

Norma je použiteľná/aplikovateľná pre každú organizáciu, ktorá má v úmysle dať si svoj systém manažérstva BOZP certifikovať. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku