Main page

English

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Certified locations: Masarykova 9, 040 01 Košice, Humenné, ul. 1. mája 1459, 066 01 Humenné, Margecany, Železničná ul.27, Plešivec, Štítnická ul. 254, 049 11 Plešivec, Spišská N/Ves, ul. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská N/Ves, Veľké Kapušany, Staničná 1, Michaľany, Staničná 386, Prešov, Masarykova 1, Poprad, Mnoheľova 2, 058 01
Scope of activities: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulantne a ústavne, formou všeobecnej, špecializovanej, následnej a ošetrovateľskej starostlivosti vrátane špecifickej zdravotnej starostlivosti.Providing outpatient and institutionally - based health care in the form of general, specialised and follow - up nursing care including specific health care.
According to standard: ISO 14001:2004
Validity: expired